Bedrijfsnoodplan

Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Hierbij dient de werkgever doeltreffende maatregelen te nemen ten einde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zichzelf snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen, zodat schade van de gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt.

Elk bedrijf moet vaste procedures hebben om tijdens een noodsituatie, zogenaamde calamiteiten, (brand, ontruiming, bommelding, ongeval, diefstal, overval), alles goed te laten verlopen. Hoewel deze procedures per bedrijf kunnen verschillen, staan de grote lijnen vast.

Waar een ontruimingsplan eigenlijk alleen de procedures regelt voor het zo snel en efficient mogelijk ontruimen van een locatie, omschrijft het bedrijfsnoodplan een groter scala aan diverse calamiteiten. Het ontruimingsplan is dan ook een onderdeel van het bedrijfsnoodplan wat dientengevolge ook veel uitgebreider is.

Om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van het bedrijf zal eerst een RI&E worden gehouden, waarna in overleg met de opdrachtgever het bedrijfsnoodplan zijn vaste vorm krijgt.
Tevens worden hierin betrokken de overheden (brandweer), welke hun goedkeuring moeten geven aan het plan. Het kan zijn dat tijdens de RI&E, zaken aan het licht komen die voor verbetering vatbaar zijn. Al deze op- en/of aanmerkingen worden uitvoerig met de opdrachtgever doorgenomen en worden er oplossingen aangeboden om tot een veilige werkomgeving te komen.

Een bedrijfsnoodplan bestaat bijvoorbeeld uit:
• Belangrijke informatie onderneming (naam, adres, BHV organisatie, evacuatie adres, telefoonnummers);
• P&O bij brand, ontruiming, ongeval, lekkage, bommelding en overval;
• BHV-ers, aktiekaarten;
• Brandbeveiliging (detectie, bestrijdingsmiddelen, vertraging) ;
• Techniek/Systemen (afsluiters, ventilatie, noodverlichting, aansturing).